Page vide

Page vide
Page vide


Page vide
Page vide
Page vide
Page vide
Page vide

Page vide
Page vide

COMMANDEZ

VIA L'APPBESTEL VIA DE APPBETALING BANKKAART IN DE TAXICASH BETALENBETALEN MET CHEQUEKWALITEITSDIENST

Vervoeg ons op Facebook

   ©  Victor Cab 2016

02/425.25.25

Recht client

Art. 29. De chauffeurs zijn ertoe gehouden :


1° zich in alle omstandigheden beleefd en met respect te gedragen tegenover het publiek, de klanten, de collega's en de vertegenwoordigers van de Administratie, meer bepaald de beambten belast met de controle en het toezicht op 's en huurwagens met chauffeur;


2° om bejaarden of personen met een beperkte mobiliteit, alsmede kinderen die alleen reizen te helpen bij het in- en uitstappen van de voertuigen en ook in het bijzonder de veiligheid te waarborgen van de personen in een rolstoel gedurende het hele traject;


3° zich ervan te vergewissen dat de deuren goed gesloten zijn, alvorens hun voertuig in werking te zetten;


4° met hun voertuig ter beschikking te blijven van de reizigers die ze vervoeren, en dit voor de gehele door hen gevraagde tijd, behalve indien daaruit prestaties zouden resulteren van een duidelijk overdreven omvang;


5° erop toe te zien dat de door dit besluit ten laste van de reizigers gelegde verplichtingen worden nageleefd. Zij moeten tevens helpen bij het laden en lossen van hun koffers;


6° zich ervan te vergewissen dat de klant niets is vergeten in het voertuig en hem meteen de voorwerpen terug te geven die hij daar zou hebben laten liggen.

Als om een of andere reden, deze teruggave niet heeft kunnen plaatsvinden, moeten de gevonden voorwerpen zo vlug mogelijk afgegeven worden, ten laatste binnen de vijf dagen, aan het loket van de dienst 's van de Administratie;


7° om systematisch, zelfs zonder dat de klant erom verzoekt, na elke rit, het in artikel 41, 5°, van dit besluit bedoelde bewijs af te leveren, met uitsluiting van elk ander betalingsbewijs;


8° zich te voegen naar de bevelen van de ambtenaren en beambten bedoeld in artikel 37 van de ordonnantie.

De chauffeurs die het voorwerp zijn geweest van een gegrond verklaarde klacht wegens ongemanierd of agressief gedrag, zullen verplicht zijn, onverminderd de eventuele administratieve sancties die hen opgelegd kunnen worden, de gedragstesten bedoeld in artikelen 13 tot en met 16 van dit besluit af te leggen of opnieuw af te leggen en ervoor te slagen. Indien een chauffeur die naar behoren werd opgeroepen zich niet aandient voor deze testen, zonder geldige reden, of indien de omschrijving in het verslag van deze afgelegde of opnieuw afgelegde test dit rechtvaardigt, kan zijn bekwaamheidscertificaat definitief ingetrokken worden overeenkomstig de artikelen 73 tot 76.

Art. 30. Tenzij anders door de klant is aangegeven, moet de bestuurder deze langs de snelste weg naar zijn bestemming brengen.

Art. 31. Het is de chauffeurs verboden :

1° om hun dienst te verzorgen in het gezelschap van andere personen dan de klanten of in het gezelschap van een dier;

2° om te roken in het voertuig;

3° om een prijs te vragen die hoger ligt dan deze vermeld op de taximeter, behalve speciale toeslagen vastgelegd door de Regering met toepassing van artikel 29, lid 1, van de ordonnantie;

4° om hun voertuig met een klant aan boord door derden te laten besturen;

5° om hun voertuig te laden met voorwerpen die de binnenbekleding kunnen beschadigen of bevuilen;

6° om een radio, een CD-speler of een geluidsopnemer te laten spelen, met uitzondering van de dienstradiotelefoon, behalve met de instemming van de reiziger;

7° om met hun voertuigen heen en weer te rijden teneinde klanten te ronselen;

8° om hun voertuig boventallig of buiten de vastgelegde limieten te parkeren;

9° om op hun toegelaten standplaats zonder reden de motor van het voertuig te laten draaien.


29 MAART 2007. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur